Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. "ciasteczkach").

zamknij

Regulamin usługi Quadralite Support Program


Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zakres usługi Quadralite Support Program (zwanej dalej „QSP”).


1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Quadralite Support Program jest firma Delta Hubert Adamczyk z siedzibą w Krakowie przy ul. Nad Potokiem 25/28, zwana dalej „Delta”. Adres korespondencyjny dostępny na stronie QSP.
1.2. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
„Serwisie” – należy przez to rozumieć autoryzowany serwis produktów marki Quadralite,
„Produkcie” – należy przez to rozumieć produkt marki Quadralite,
„Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która zakupiła Produkt
„Opłacie” – należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne Klienta na rzecz Delta dokonanej celem nabycia uprawnień do korzystania z usługi QSP,
„Karcie” – należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez Delta potwierdzający nabycie przez Klienta uprawnień do korzystania z QSP.
„Numerze ID” - należy przez to rozumieć unikatowy numer identyfikujący nadany Klientowi w toku rejestracji Klineta w QSP.
„Zgłoszeniu” - należy przez to rozumieć formularz rejestracyjny on-line umieszczony na stronie www.quadralite.pl/qsp, którego poprawne wypełnienie i przesłanie jest warunkiem udziału w QSP.
„Zamienniku” - należy przez to rozumieć produkt identyczny lub podobny do Produktu, który zostanie udostępniony Klientowi na czas naprawy w charakterze sprzętu zastępczego.
„Kurierze” - należy przez to rozumieć firmę kurierską uzgodnioną z firmą Delta.

2. Zakres Quadralite Support Program
2.1. QSP obejmuje usunięcie usterek technicznych Produktu, które ujawniły się w okresie w którym Produkt jest objęty QSP, w ramach gwarancji.
2.2. W ramach QSP Delta świadczy Klientom następujące usługi:
a) serwisowanie Produktów w przyśpieszonym tempie do 5 dni roboczych. Dotyczy napraw niewymagających dodatkowych części lub dodatkowego nakładu pracy.
b) bezpłatne wypożyczenie Zamiennika na czas naprawy Produktów przez Serwis na zasadach określonych w pkt. 2.5.
c) udział w wybranych warsztatach organizowanych w ramach działań promocyjnych podejmowanych przez Delta i podmioty przez nią wskazane (na warunkach ogłoszonych na stronie www.quadralite.pl/qsp),
d) W ramach QSP Delta może oferować Klientom także inne usługi lub produkty w formie wybranej przez Delta. Informacje o tym będą przesyłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
2.3. Ramy czasowe QSP:
a) Klient może wykupić QSP dla Produktów z listy dostępnej na stronie www.quadralite.pl/qsp.
b) Produkt jest objęty QSP od momentu zarejestrowania go w QSP do końca okresu trzech lat liczonego od daty zakupu Produktu przez Klienta.
c) Produkt może być zgłoszony do QSP w terminie do 2 miesięcy od daty zakupu.
d) Klient może zgłosić do QSP nieograniczoną ilość posiadanych przez siebie Produktów o ile dotrzymane zostaną terminy opisane w punkcie poprzednim.
2.4. Zgłoszenie naprawy i obsługa serwisowa.
a) Klient, który chce skorzystać z uprawnień wynikających z QSP, powinien bezzwłocznie po zaistnieniu wady powiadomić o tym Delta za pośrednictwem maila qsp@quadralite.eu, która następnie wskaże sposób dalszego postępowania.
b) Serwis zobowiązany jest do odesłania naprawionego Produktu w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przesyłki od Klienta.
c) Serwis po otrzymaniu przesyłki z Produktem dokona niezwłocznie jego oględzin i na ich podstawie określi czy uszkodzenie może być naprawione w ramach QSP oraz ustala przybliżony termin realizacji naprawy.
d) Jeżeli uszkodzenie Produktu nie może zostać objęte programem QSP z powodów wymienionych w punkcie 2.6, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego sporządzenia kosztorysu naprawy oraz przedstawienia go Klientowi do akceptacji. W przypadku gdy Klient nie zaakceptuje kosztorysu w ciągu 7 dni od daty jego wysłania Produkt zostanie zwrócony bez wykonania naprawy.
e) Delta nie pokrywa kosztów związanych z transportem Produktu od Klienta do Serwisu i nie odpowiada za ryzyko z nim związane.
f) Delta pokrywa koszt transportu produktu naprawionego w ramach gwarancji do klienta.
g) Delta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w czasie trwania QSP.
2.5. Wypożyczenie Zamiennika w Ramach QSP.
a) W przypadku, gdy prognozowany czas naprawy jest dłuższy niż 5 dni roboczych, Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnego wypożyczenia Zamiennika Produktu.
b) W przypadku naprawy do 5 dni roboczych klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnego wypożyczenia Zamiennika Produktu. Koszt transportu z i do serwisu pokrywa Klient. Serwis wyśle do Klienta Zamiennik po otrzymaniu drogą mailową numeru przesyłki/listu przewozowego, która została poprawnie nadana.
c) Zamiennik zostanie przygotowany do wysyłki po odesłaniu podpisanego skanu umowy wypożyczenia na adres qsp@quadralite.eu.
d) Klient jest zobowiązany do odesłania Zamiennika najpóźniej do 7 dni od doręczenia mu naprawionego Produktu.
2.6. Delta zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy w ramach QSP w sytuacji gdy:
a) Produkt nosi znamiona użytkowania niezgodnego z: zapisem instrukcji obsługi, przeznaczeniem, niefachowego montażu, został poddany modyfikacji lub naprawiany przez nieautoryzowany serwis.
b) Produkt dostarczony do Serwisu jest brudny lub gdy jego stan nie odpowiada powszechnie przyjętym normom dotyczącym higieny.
c) Produkt nosi ślady uszkodzeń powstałych wskutek zaniedbań, zamierzonego działania Klienta lub z powodu wypadków losowych (np. pożaru, powodzi, itp.).
d) Klient nie dokonał wszelkich niezbędnych formalności dotyczących przyjęcia do QSP i objęcia danego Produktu QSP.

3. Warunki uczestnictwa w Quadralite Support Program.
Uczestnikiem programu QSP może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która:
3.1. dokonała zakupu Produktu i potwierdziła ten fakt za pomocą stosownego dowodu zakupu,
3.2. zakupiła udział w programie QSP za pośrednictwem sklepu internetowego www.store.quadralite.pl i uiściła Opłatę.
a) Celem przystąpienia do programu należy wykupić uczestnictwo do programu na stronie store.quadralite.eu. Zakup przystąpienia do programu QSP uprawnia do rejestracji 1 produktu.
b) Kolejne produkty można rejestrować po wykupieniu dodatkowych pakietów na stronie store.quadralite.eu. Jeden pakiet uprawnia do rejestracji jednego produktu.
3.3. Jest właścicielem Produktu i dokonała jego rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.quadralite.pl/qsp.
3.4. Delta zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które działały na jej szkodę, zalegają z płatnościami na rzecz Delta i podmiotów powiązanych lub też z innych uzasadnionych powodów.
3.5. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z udziału w QSP Klient zobowiązany jest skontaktować się z działem obsługi QSP poprzez adres elektroniczny qsp@quadralite.eu w celu uzyskania dalszych informacji o realizacji uprawnień z tytułu QSP.

4. Prawa i obowiązki Klienta z tytułu udziału w QSP.
4.1. Klient ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Delta w ramach programu QSP.
4.2. Klient otrzymuje od Delta potwierdzenie udział w QSP, które zawiera imię i nazwisko Klienta, lub nazwę firmy oraz osobę ją reprezentującą oraz Numer ID, który identyfikuje go jako podmiot uprawniony do udziału w QSP.
4.3. Klient będący osobą fizyczną nie może przekazywać Karty oraz Numeru osobom trzecim.
4.4. Klient zobowiązany jest powiadomić Delta o zmianie danych kontaktowych (w tym numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego).
4.5. Klient nie może przenosić uprawnień wynikających z udziale w QSP na osoby trzecie nawet w przypadku sprzedaży Produktu.

5. Dane osobowe
5.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Delta.
5.2. Podanie danych osobowych wskazanych w Zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu korzystania z QSP. Delta zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do QSP osób, które podadzą w Formularzu dane nieprawidłowe, nieczytelne lub niekompletne.
5.3. Wypełnienie i przekazanie przez Klienta poprawnego Zgłoszenia oznacza, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych oraz na przesyłanie przez Delta i podmioty współpracujące, a przez nią wskazane, informacji dotyczących obsługi QSP, działań serwisowych, promocji i ofert handlowych.
5.4. Dane zbierane przez Delta nie będą przekazywane instytucjom i osobom trzecim niewspółpracującym z Delta w zakresie obsługi QSP oraz sprzedaży i promocji produktów. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych i prawo ich poprawiania.

6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku pytań związanych w działaniem QSP, wydawaniem Kart oraz innymi sprawami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z Programem należy się kontaktować z Delta za pomocą skrzynki poczty elektronicznej: qsp@quadralite.eu
6.2. Udział w QSP jest dobrowolny, a jego regulamin nie ogranicza ani nie narusza uprawnień Klienta wynikających z tytułu rękojmi.
6.3. QSP obejmuje swoim zasięgiem kraje UE z wyłączeniem terytoriów zamorskich.