1

Lampa błyskowa Quadralite Up! X 300

625,00 zł
Brutto
5295
5901698718268

Quadralite Up! X to niezwykle kompaktowe i proste w obsłudze lampy błyskowe do studia, wyposażone w odbiorniki radiowego systemu zdalnego sterowania Navigator X. Polecane szczególnie amatorom, którzy chcą rozpocząć przygodę w fotografii studyjnej. 

Obecnie brak na stanie

Lampy Up! X charakteryzują się szerokim zakresem regulacji energii błysku, obejmującym przedział 5 stopni przysłony (1/1 – 1/32, z dokładnością do 0,1 EV). Dzięki nowoczesnej konstrukcji, czas przeładowania udało się skrócić do 1,5 sekundy, nawet przy pełnej energii błysku

Up! X są w pełni kom­pa­ty­bilne z sys­te­mem radio­wego ste­ro­wa­nia Navi­ga­tor X. Dzięki wbu­do­wa­nemu odbior­nikowi mogą być uży­wane wspól­nie z innymi lampami Quadralite. Ste­row­nik radiowy Navi­ga­tor X umożliwia zdalne wyzwa­la­nie bły­sku, dostosowanie jego mocy oraz zmianę trybu pracy. Ponadto Up! X wypo­sa­żone są w złą­cze USB, które pozwala na podłą­cze­nie odbior­ników starszego sys­temu Navi­ga­tor. Moż­liwe jest rów­nież wykorzysta­nie gniazda mini-jack 3,5 mm i połą­cze­nie Up! X z wyzwa­la­czami innych marek.


Prak­tyczne i funk­cjo­nalne

Tylny panel lampy jest prosty i intuicyjny w użyciu. Duży ekran LCD poka­zu­jący aktualne ustawienia jest łatwy do odczy­ta­nia także pod dużym kątem. Obok niego znajduje się­ po­ręczne pokrę­tło do regu­la­cji mocy bły­sku, zmiany kanału komu­ni­ka­cji radio­wej i gru­py ­lamp. Umiesz­czony pod ekra­nem LCD sze­reg pię­ciu przy­ci­sków daje szybki dostęp do wszyst­ki­ch u­s­ta­wie­ń funk­cji­ lampy.

Halo­ge­nowe świa­tło pilo­tu­jące o mocy 150 W może pra­co­wać niezależnie od mocy bły­sku (jasność można usta­wić ręcz­nie), lub być sprzę­żo­ne z ener­gią bły­sku (pro­por­cjo­nalne). Ponadto może być auto­ma­tycz­nie wyłą­czo­ne na czas bły­sku lub świe­cić się bez prze­rwy.

Małe i lekkie

Quadra­lite Up! X wyróż­nia się kom­pak­tową obu­dową wyko­naną z two­rzywa sztucz­nego oraz niską masą (jedy­nie 1,3 kg). Dzięki regu­lo­wa­nemu sko­kowo uchwy­towi sta­ty­wo­wemu są w sta­nie pra­co­wać z soft­bo­xami do roz­miaru 120 cm, cza­szami i para­so­lami.

Wszech­stron­ne

Z lam­pami Quadra­lite Up! X można wyko­rzy­sty­wać sze­roką gamę mody­fi­ka­to­rów świa­tła ze standardowym mocowaniem Bowens, takich jak cza­sze, soft­boxy, snooty, beauty dishe i inne.UWAGA!

Ze względu na rodzaj chłodzenia zastosowany w lampach Up! X,
nie należy stosować ich ze strumienicami optycznymi.Najważniejsze cechy

 • Sze­roki zakres regu­la­cji siły bły­sku (od 1/1 do 1/32) z regu­la­cją co 0.1 stop­nia EV
 • Tem­pe­ra­tura bar­wowa bły­sku 5600K ± 200K
 • Ładowanie błysku w 1,5 s przy peł­nej mocy
 • wbu­do­wany odbior­nik sys­temu Quadra­lite Navi­ga­tor X do bez­prze­wo­do­we­go wyzwalania
 • Wbudowane gniazdo syn­ch­ro­ni­za­cyjne mini-jack 3,5 mm oraz foto­cela
 • Ha­lo­ge­nowe oświe­tle­nie pilo­tu­jące o mocy 150 W (E27)
 • Aktywne chło­dze­nie
 • Moco­wa­nie akce­so­riów typu Bowens
 • Lekka i kom­pak­towa obu­dowa wyko­nana z two­rzywa sztucz­nego

W zestawie

 • Lampa Quadralite Up! X 300
 • Przewód zasilający
 • Żarówka modelująca 150 W
 • Oryginalne opakowanie
5295

Specyfikacja produktu

Wymiary (mm)
126 × 200 × 230
Waga (kg)
1.3
Moc w Ws
300
Zasilanie
AC 230V 50/60Hz
Czas ładowania (sekundy)
1.5
Czas trwania błysku
1/700 - 1/1600 s
Regulacja mocy
1 - 1/32
Wyzwalanie
test, radio, gn. sync 3.5mm, fotocela
Sterowanie mocą
płynne z poziomu lampy, system X
Opcje wyzwalania
M / S1 / S2 / Slave
Chłodzenie
aktywne
Lampa modelująca
150W
Błysk stroboskopowy (Multi)
nie
Wyświetlacz
tak
Grupy/kanały
16/32
Temperatura barwowa w K
5600
HSS
nie
Seria
Up! X
Mocowanie modyfikatorów
Bowens
Odbiornik radiowy
wbudowany Navigator X

Przed wysyłką sprzętu na podany poniżej adres skontaktuj się z nami za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://www.f-service.pl

Zasadą polityki Quadralite jest tworzenie produktów, które spełniają wszelkie standardy jakości. W celu spełnienia oczekiwań naszych Klientów, przed wprowadzeniem produktu na rynek, poddajemy go licznym testom oraz kontrolom. Dzięki temu mamy pewność, że prezentowany produkt będzie funkcjonował bez zarzutu. Każdy produkt objęty jest gwarancją i rękojmią zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Ze swej strony respektujemy te zasady i liczymy na to samo z Państwa strony.

Warunki gwarancji:

Okres gwarancji wynosi:

 • 24 miesiące dla konsumentów, 12 miesięcy dla firm z wyłączeniem poniższego asortymentu:
 • 3 miesiące - palniki błyskowe i żarówki,
 • 6 miesięcy - akumulatory.

Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

Gwarancją nie są objęte:

 • mechaniczne uszkodzenia oraz wywołane przez nie wady
 • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi oraz przepisami bezpieczeństwa użytkowania lub przechowywania produktu
 • uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak zalanie cieczą, zawilgocenie zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta
 • uszkodzenia powstałe na skutek samowolnych napraw oraz przeróbek
 • uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia takie jak: zarysowania, zabrudzenia, otarcia

W przypadku, gdy produkt przesłany w ramach reklamacji gwarancyjnej jest sprawny lub jego wady wynikają ze złego użytkowania produktu, Klient może zostać obciążony kosztami transportu oraz diagnozy produktu.

Termin naprawy

Wady, które wystąpią w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, zostaną naprawione bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie, który nie powinien przekroczyć 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych oraz innych sytuacji losowych, na które firma Quadralite nie ma wpływu.

Wyłączony zakres odpowiedzialności.

Quadralite nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe oraz inne następstwa cywilnoprawne spowodowane poprzez wadę w reklamowanym urządzeniu (utrata zysku, obrotu, brak możliwości wykonywania działalności).

Dostarczenie sprzętu do serwisu.

Gdy zajdzie konieczność dostarczenia sprzętu do serwisu, Klient zobowiązany jest do przesyłania sprzętu w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu wraz z wypełniaczami, tak aby nie wystąpiło ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu.  W przypadku wystąpienia uszkodzeń, koszty ponosi Klient. Pragniemy nadmienić, że paczki wysyłane do serwisu za pobraniem nie będą przyjmowane. Zgłoszenia usługi serwisowej można dokonać bezpośrednio w serwisie lub osobiście w punkcie zakupu produktu.

Kontakt z serwisem:

F-SERVICE
ul. Płk Dąbka 17
30-732 Kraków
e-mail: service@f-service.pl
tel +48 731 760 005

W przypadku zwrotów, prosimy odesłać towar na adres:

Quadralite
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków
e-mail: store@quadralite.eu
tel 12 357-66-05

Lampa błyskowa Quadralite...

625,00 zł